Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela wspomagającego

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nosówce ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczycielskie:

nauczyciel wspomagający – 20 godz.1 etat

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2014 r. poz. 191, 1198 z 2015 r. poz. 357):

  1. posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie w kierunku pedagogiki specjalnej lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2. przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

  1. list motywacyjny,

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2014r. poz.1182),

3. poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4. poświadczone przez kandydata kopie świadectw pracy,

5. kwestionariusz osobowy,

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

7. oświadczenie o niekaralności,

8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nosówce, Nosówka 186, 36-046 Zgłobień do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godziny 14:00 z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko nauczycielskie – nauczyciel wspomagający

Informacja podana do ogólnej wiadomości od 27.07.2022 r. na stronie KO w Rzeszowie i od 02.08.2022 r. na stronie:

http://www.spnosowka.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Termin konkursu zostanie podany na stronie: www.sp.nosowka.pl

Załączniki:

Skip to content